دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو تهران ۱۴۰۲

برگزاری دومین دوره نمایشگاه تحول صنعت خودرو
دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو تهران ۱۴۰۲

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو تهران از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ آبان  ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی برگزار می‌گردد.

عموم افراد می‌توانند از این رویداد در ساعات ۸ صبح الی ۱۵ بعد از ظهر بازدید به عمل آورند.

نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس) مجری نمایشگاه ۲۰۲۳ Iran Auto Show است.

نمایشگاه تحول صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های حوزه خودرو است که امسال برای دومین دفعه با حضور بزرگان این صنعت در مهر ۱۴۰۲ برگزار می شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه پرداختن به توانمندی‌های صنعت خودرو است و این نمایشگاه میزبان هزاران نفر از علاقه مندان خودرو است.

با حضور در این نمایشگاه می‌توانید دستاوردهای خود را به نمایش بگذارید و به رقابت و برندسازی بپردازید.

شرکت نمایشگاهی نیکا شایستگان تیس با معرفی و برگزاری این نمایشگاه اهداف زیر را دنبال می کند:

 • حمایت از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 • ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي و ﺟﺎﯾﮕﺎهﺳﺎزي روﯾﺪاد ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو
 • اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان، ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
 • آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺗولید ﺧﻮدرو
 • رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮي
 • ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ
 • ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ) و وب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش در طراحی و ساخت خودرو
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن

امید داریم دوره دوم این نمایشگاه با شکوه هرچه بیشتر برگزار شده و موجب تبادل تجربیات مابین تصمیم سازان، تصمیم گیران، صنعتگران و تمام فعالین این صنعت استراتژیک گردد.

 

در سال گذشته در این نمایشگاه از چندین خودرو جدید از جمله تارا برقی، رانا برقی ایران خودرو، ریرا ایران خودرو، دنا پلاس پلاگین هیبرید، دنا با موتور توربو گازسوز، سهند سایپا، هاچبک SP0 سایپا، مینی کراس SP0 سایپا،  کراس اور آریا سایپا،  هاچبک SP100 سایپا،  ساینا هاچبک برقی،  اطلس سایپا، سایپا M44، خودرو ملی کرمان موتور، خودرو برقی کرمان موتور، کی ام سی J7 کرمان موتور، آریزو ۵ برقی مدیران خودرو، تیگو ۸ پرو هیبرید مدیران خودرو، رونمایی شد و پیشبینی می‌شود که امسال نیز از خودروهای جدید با امکانات ویژه رونمایی شود.

شرکت کنندگان دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو تهران ۱۴۰۲ عبارتند از:

 • ایران خودرو
 • گروه صنعتی ماموت
 • سایپا
 • کرمان موتور
 • عقاب افشان
 • گروه مپنا
 • مدیران خودرو
 • مکث موتور
 • آمیکو
 • پیلسان
 • ایلیا خودرو
 • کویر موتور
 • نیرو موتور

این نمایشگاه محل مناسبی برای فعالان این صنعت است تا دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.

در شبکه های اجتماعی نوین اکسپو همراه ما باشید.

شبکه های اجتماعی نوین اکسپو

جستجو کردن

درباره نوین اکسپو

نوین اکسپو با هدف گذاری منحصر به فرد در جهت طراحی سایت  با قابلیت اطلاع رسانی با حداقل هزینه، راهکاری قدرتمند در جـهت نــمایش و معرفی آخـرین دستـاوردهـا و فـناوری هـای نـــوین

طراحی  وب سایتی منحصر به فرد با امکان نمایش و اطلاع رسانی در نوین اکسپو

بیشتر ببینید: